לוגו שוק צפון
facebook icon keekav img keeinstegram icon kee

תקנון לפעילות בעמוד האינסטגרם של שוק צפון

בהשתתפות בפעילות מסכים המשתתף לתנאי תקנון זה.

1. הגדרות

"פעילות" החל מיום 20.3.18 ועד ליום 24.3.18 תתקיים תחרות נושאת פרס המתקיימת בהתאם להוראות תקנון זה אשר במסגרתה המשתתפים יעלו בפלטפורמת האינסטגרם תמונות שלהם במהלך אירועי "שבוע יוון" המתקיים בין הימים 20-23.3.18 "בשוק צפון" ברח' ראול ולנברג 20 ת"א ויתייגו את העמוד : "kishreyteufa@" ויוסיפו את האשטאג "יווןבשוקצפון#" ויעקבו אחר העמוד shuktzafon@. ביום 24.3.18 תסתיים הפעילות ותיבחר "התמונה הזוכה" אשר תזכה את מפרסמה בפרס. את התמונה הזוכה יבחרו צוות הניהול של שוק צפון, על פי שיקול דעתם הבלעדי על בסיס איכות התמונה והפופלריות שלה וזאת עד ליום 30.3.18.

"משתתף" בעל חשבון אינסטגרם פעיל שלא מוגדר כחשבון פרטי בזמן הפעילות שהעלה תמונה בהתאם להוראות תקנון זה.

"החברה" שוק צפון-ניהול בע"מ שמספרה 515347516 מרחוב ראול ולנברג 20, ת"א.

"שוק צפון" שוק קולינרי המנוהל על ידי החברה ברח' ראול ולנברג 20, ת"א.

"הפרס" חופשה זוגית בחסות מלונות אלדמר וקשרי תעופה למשך 7 לילות על בסיס חצי פנסיון במלון אלדמר רויאל מארה בכריתים והכולל טיסות הלוך ושוב (ישראל ליוון וחזרה) וכולל העברות מהשדה למלון וחזרה.

"אתר החברה" אתר החברה אשר כתובתו: www.shuktzafon.co.il.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2. הפעילות- כללי

2.1 תיאור הפעילות:

2.1.1 במסגרת הפעילות המשתתפים יעלו בפלטפורמת האינסטגרם תמונות שלהם במהלך אירועי "שבוע יוון" המתקיים בין הימים 20-23.3.18 "בשוק צפון" ברח' ראול ולנברג 20 ת"א ויתייגו את העמוד : "kishreyteufa@" ויוסיפו את האשטאג "יווןבשוקצפון#" ויעקבו אחר העמוד shuktzafon@.

2.1.2 בתום תקופת הפעילות (24.3.18) ייבחר זוכה אחד בפרס בהתאם לאמור להלן בתקנון זה ויפורסם עד ליום 30.3.18.

2.1.3 את התמונה הזוכה יבחרו צוות הניהול של החברה, לפי שיקול דעתם הבלעדי, על בסיס איכות התמונה והפופולריות שלה.

2.2 תקופת הפעילות תחל מיום 20.3.18 ועד ליום 24.3.18. (להלן: "תקופת הפעילות").

2.3 מובהר בזאת כי החברה רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3. ההשתתפות בפעילות

3.1 עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת הזוכה לתנאי תקנון זה, לרבות ובלא לגרוע מכלליות האמור, לפרסום שמו/כינויו/פרטיו האישיים באינסטגרם והתמונה אותה העלה לאינסטגרם, ו/או העמדה לרשות הציבור באינטרנט ו/או מדיה סלולארית ו/או מדיה אחרת וכמו כן לפרסום פרטיו האישיים ששלח. ההסכמה לפרסום הפרטים כאמור מהווה תנאי להשתתפות בפעילות.

3.2 המשתתף מתחייב כי בתמונה שיעלה במסגרת הפעילות לא יהיה משום הפרת כל זכות של צד ג' כלשהו, לרבות זכויות יוצרים והזכות לפרטיות. עוד מתחייב כי בתמונה שישלח לא יהיה משום הפרת כל דין, לרבות חוק איסור לשון הרע וחוק העונשין.

3.3 ככל שהמשתתף בן למטה מ-18 שנים, השתתפותו בפעילות כפופה לאישור והסכמה של הוריו או האפוטרופוס החוקי.

3.4 המשתתף מתחייב כי קיבל את הסכמת הוריו או אפוטרופוס החוקי לצורך השתתפות בפעילות, וכי אלה קראו את תנאי התקנון והסבירו למשתתף את הדברים הכתובים בו והמשתתף מבין ומסכים להם.

4. הזוכה

4.1 בתום תקופת הפעילות, יבחר צוות הניהול של החברה את התמונה הטובה ביותר. תמונה זו תזכה את שולחה בפרס.

4.2 מודגש כי הזכייה בפרס כפופה להוראות תקנון זה, ומותנית בעמידת הזוכה בתנאיו.

4.3 ככל והזוכה הינו קטין מתחת ל-18 שנים, עליו לקבל את אישור הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו על מנת לזכות בפרס ולממש את הזכייה.

4.4 איתור הזוכה ייעשה באמצעות חשבון האינסטגרם שבאמצעותו העלה את התמונה הזוכה, באופן בו על הזוכה יהיה ליצור קשר עם נציג החברה, בהתאם להנחיות שיועברו אליו באמצעות האינסטגרם וזאת עד ליום 30.3.18.

4.5 באם הזוכה לא יצור קשר עם נציג החברה תוך 7 ימים מיום שהחברה יצרה עמו קשר באינסטגרם או אם התברר שלא עמד בתנאי תקנון זה, תהא החברה רשאית לשלול זכאותו לפרס ולבחור זוכה אחר במקומו בהתאם להוראות תקנון זה.

5. הפרס

5.1 תנאים למימוש הפרס:

5.1.1 הזכייה הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה, הפרס אינו ניתן להמרה בכסף או בשווה כסף וכן לא יינתן זיכוי כספי.

5.1.2 במידה והמשתתף אשר זכה בפרס הינו קטין מתחת ל-18 שנים יהיה חייב הזוכה להמציא לחברה אישור חתום מהוריו, או מאפוטרופוס חוקי, המאשר לקטין לממש זכייתו.

5.1.3 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מימוש הפרס יהיה בהתאם למפורט לעיל, ללא אפשרות להחלפה, שינוי או זיכוי כספי.

5.1.4 תאריך מימוש הפרס ניתן לבחירה על ידי הזוכה על בסיס מקומות פנויים וזמינות בטיסות ובמלון ובלבד שהמימוש ייעשה לפני יום 30.9.18.

5.1.5 לא יינתן פיצוי כלשהו לזוכה אשר לא מימש את הפרס מכל סיבה שהיא.

5.1.6 הפרס ניתן למימוש על בסיס מקומות פנויים ולא נשמרו/שוריינו מקומות מראש לזוכה.

5.1.7 במידה והזוכה הזמין את החופשה (מימש את הפרס) ולאחר מכן ברצונו לבטל, אזי הוא יחויב בדמי ביטול רק במקרה וברצונו להזמין מועד חלופי לחופשה.

5.2 החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות בגין תקלה ו/או בעיה ו/או נזק שייגרם לזוכה בקשר עם הפרס. הזוכה מוותר בזאת באופן מוחלט וסופי על כל טענה, דרישה ו/או תובענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

5.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרס בתנאים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר על כל הודעה למשתתפים.

5.4 החברה לא תהא אחראית לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל תקלה שתתגלה בו. הזוכה ו/או מי מטעמו פוטר את החברה ו/או כל מי מטעמה מכל טענה, דרישה ו/או תובענה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר ייגרם ו/או יתגלה ו/או ייגרם עקב מימוש הפרס.

5.5 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה החברה תהא רשאית שלא לקבוע משתתף כזוכה ו/או שלא למסור את הפרס לידי מי שזכה בו לכאורה ו/או שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין.

6. כללי

6.1 בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון ומקבל עליו הוראותיו ללא כל סייג וגם אם החל בהשתתפותו בפעילות בלא שקרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

6.2 החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ואינה תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תקשורת אחר, אשר ייגרמו למשתתף בקשר עם ההשתתפות בפעילות, במישירן ו/או בעקיפין.

6.3 העלאת התמונה לאינסטגרם על ידי משתתף נעשית על אחריותו הבלעדית, והוא מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגד התמונה על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם התמונה ו/או השימוש שיעשה בה.

6.4 החברה רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן הודעה מראש.

6.5 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות, על פי שיקול דעתה במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות או מלערוך את הפעילות באופן תקין. למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הוצאות שיגרמו למשתתף כתוצאה מנקיטת החברה בפעולות כלשהן עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור.

6.6 החברה תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

6.7 ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי החברה ועובדיה ובני משפחותיהם.

6.8 מובהר בזאת כי החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר עקב הפעילות ו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או עקב השתתפותו בפעילות ו/או נזק שנגרם במהלך הפעילות.

6.9 מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי בקשר עם הפעילות ו/או הפרס בהתאם לתקנון זה.

6.10 בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצרכי נוחיות בלבד וכולל גם פנייה לשון נקבה ו/או רבים.

6.11 מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש, כי ההשתתפות בתחרות הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.

6.12 משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי התחרות, להוסיף עליהם או לגרוע מהם.

6.13 הדין החל על מסמך זה ועל ההשתתפות בתחרות ועל קבלת הפרס הנו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תקנון זה ו/או בקשר עם התחרות מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.

6.14 תקנון הפעילות מפורסם באתר החברה וניתן לעיון במשרדי החברה ברחוב ראול ולנברג 20 ת"א.

שוק צפון פתוח 7 ימים בשבוע

לבלוג הקולינרי של שוק צפון לחץ כאן

שעות פתיחה

א'-ה': 10:00-22:00

שישי: 9:00-16:00

שבת: 11:00-18:00 במתכונת שבת מצומצמת

מאפיית פוני נפתחת כבר ב-8:00 עם ג'חנונים, מאפים וקפה, ג'מס נפתח בצאת השבת

ראול ולנברג 20, תל אביב.

עקבו אחרינו

facebook_big_icon.png
instegram_big_icon.png

למידע ואירועים עסקיים, צרו קשר

בבקשה הזן את שמך המלא!
יש להזין מספרים בלבד!
נא להזין כתובת מייל תקנית
Invalid Input

טלפון: 03-643-2000

כתובת: ראול ולנברג 20 ת״א